lucky主題: 山奇大塔-出家踰城圖

 

說明: 此為印度古蹟山奇大塔橫樑之一。此橫樑描繪悉達多太子燃起出家求道之念頭,深夜騎馬離開迦毗羅衛程,即所謂「大出離」。譬喻佛學研究中心對佛法之深究,如同佛陀追求真理的心,窮究三藏教典,追尋佛陀足跡而去。

(文: 釋悟寧 圖: 林保堯著《山奇大塔》)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台灣佛教論壇
------------------------------------------------
■論壇簡介

■數位論壇

■活動訊息

■成果發表

 
佛學與科學
------------------------------------------------
■簡介

■數位論壇

■活動訊息

■成果發表

■相關連結

■文章分享
 
設計概念
------------------------------------------------
■設計概念說明
 

show bar